Om Cykelleder - Sala södra

2008 bildade Bygdeföreningen Tärnan en cykelgrupp. Gruppen gjorde en sondering med markägare runt om i bygden söder om Sala för att försöka få till Cykelleder i området.

2009 i januari hölls ett stormöte i Kumla församlingshus och därefter startade en förstudie vars syfte och mål beskrevs i ett blad som distribuerades i alla postlådor söder om Sala. Förstudien var klar 31/12 2009. Se Förstudie –slutrapport genom att klicka på länken här brevid under Publicerade dokument.

2010 gjordes en ansökan till Länsstyrelsen där 12 mil cykelleder kunde skapas genom att bygga och förbättra 1 mil cykelled. Beslutet försenades p.g.a valåret och nytt styre inom Sala Kommun.

2011 på våren togs frågan upp på nytt. Samtliga partier, Länsstyrelsen och Trafikverket var överens om att sträckan Ransta – Kumla Kyrkby skulle prioriteras och resultatet av detta skulle ligga till grund för det fortsatta genomförandet av cykelprojektet i sin helhet. Beslut fattades av Länsstyrelsen 5/10 2011 varefter Bygdeföreningens cykelgrupp påbörjade genomförandefasen.

2012 pågick diskussioner med markägare främst Uppsala Akademiförvaltning och Trafikverket. Möte mellan Sala Kommun och Uaf hölls där Bygdeföreningen var närvarande men ingen överenskommelse kunde nås. De båda politiska blocken var överens om att avvakta med sträckan Ransta – Kumla Kyrkby eftersom ingen annan väg var framkomlig än över Uaf:s mark och istället inrikta sig på en annan del av förstudien för de beslutade medel som stod till buds. Tiden började bli knapp och risken fanns att beviljade medel från EU skulle kunna frysa inne.

2013 Länsstyrelsen godkände förändringen av sträckorna den 4 /11 2013 och arbetet med att bygga sträckan Hogla – Siggängen, och Siggängen – Tullsta påbörjades i dec. 2013.Samtidigt undersöktes om sträckan Grällsta – Sätrabrunn skulle vara möjlig att genomföra inom ramen för tillgängliga medel.

2014 Projektet beviljades förlängning till 31/3 2014. Ytterligare en ansökan om förlängning nu till den 30/6 2014 har inlämnats.